Riešenia


Ako sa dostaví výsledok...

Každá firma musí byť v súčasnosti schopná naplno využiť svoj potenciál skrytý v zamestnancoch a spolupracujúcich partneroch.

Zamestnanec, ktorý vie čo má robiť prináša firme zisk a sebe zabezpečuje živobytie. Zamestnanec, ktorý vie, prečo má robiť jemu zverené činnosti a chápe svoju pridanú hodnotu zvyšuje možnosti rastu firmy aj svojej osobnosti. Zamestnanec, ktorého osobné vízie sa prelínajú s víziami firmy je pevným základom dlhodobej prosperity.

Prvým stupňom zvýšenia efektívnosti je veľmi dobrá znalosť procesov prebiehajúcich na oddelení firmy kde zamestnanec pracuje a väzieb týchto procesov s procesmi ostatných oddelení.

Druhým stupňom zvýšenia efektívnosti je znalosť procesov prebiehajúcich v celej firme a znalosť tvorby hodnoty v prebiehajúcich procesoch na oddelení zamestnanca. Tým si zamestnanec uvedomuje svoj prínos a vzniká u neho vzťah ku firme. Už pre neho firma prestáva byť iba zdrojom príjmov. Stáva sa postupne miestom, kde sa zamestnanec vedome realizuje.

Tretím stupňom zvýšenia efektívnosti je uvedomenie si poslania firmy a vzťahu zamestnanca k tomuto poslaniu. Každý človek chce v živote niečo dosiahnuť. Keď si zamestnanec uvedomí, že poslanie firmy a jeho osobné poslanie sa prelína, dostáva nový impulz k sebarealizácii vo „svojej“ firme. Súčasne sa významne zvyšuje jeho sebavedomie a lojalita.

Cieľom výnimočnej firmy, o vybudovanie akej každému skutočnému podnikateľovi ide, je hneď popri tvorbe zisku kontinuálne učenie sa. Lojálni a schopní zamestnanci sú pre dosahovanie cieľov a napĺňanie vízií nevyhnutným základom.

Kontinuálne firemné učenie sa z každej podstatnej udalosti v živote firmy a jej konkurentov je totiž základom a motorom skracovania inovačných cyklov produktov alebo služieb pri súčasnom neustálom náraste kvality a efektívnosti výroby.

Predpokladom dosiahnutia tohto cieľa je vhodný rozvoj ľudí vo firme a firemnej kultúry nad pevnou základňou implementovaného procesného riadenia. Takto sa zo zamestnanca, ktorý vie čo a prečo robí, stáva zamestnanec, ktorý vie prečo pracuje práve v danej firme a jeho pracovný a životný štýl sa stávajú podobnými. Iba takéto dôveryhodné a integrované osobnosti dokážu zaručiť kontinuálny rast firmy bez ohľadu na externé podmienky.