Realizácia projektov


Postup realizácie projektov

Vo fáze zberu informácií sa od vedenia firmy dozvieme, čo treba riešiť. Nasleduje definícia cieľov projektu. Diagnózou zisťujeme skutočný stav prostredia firmy. Ten môže byť v určitých bodoch odlišný od pohľadu vedenia alebo majiteľa firmy. Nasleduje definovanie a dohodnutie cieľov projektu. Následne je vytvorená stratégia - cesta zmeny zo súčasného stavu k dosiahnutiu cieľov. Každý projekt je po realizácii vyhodnotený, či boli dosiahnuté všetky ciele projektu. V prípade, že ciele dosiahnuté neboli, sú vykonané potrebné korekcie.

V odôvodnených prípadoch je možné realizovať samostatne prvú fázu projektu. Vtedy projekt končí definovaním a dohodnutím cieľov. Ide najmä o prípady, keď si klient nie je istý, či danú zmenu skutočne potrebuje, čo sa definovaním cieľov úplne vyjasní.