Odmeňovanie zamestnancov


Chcete aj vy mať efektívny systém odmeňovania zamestnancov?

Máte vysoké osobné náklady na zamestnancov? Počúvate od zamestnancov, že nech robia čokoľvek na svojich platoch to nevidia?  Radi by ste mali istotu, že pokles príjmov Vašej firmy vyvolá pokles osobných nákladov a namiesto demotivácie zamestnancov ich bude motivovať k činnostiam, ktoré Vám prinesú nové obchody? Vytvoríme Vám silnú väzbu medzi príjmami firmy, osobnými nákladmi a motiváciou zamestnancov. Súčasne dokážeme zvýšiť ich lojalitu k firme.


Odmeňovanie, ktoré skutočne zvyšuje výkonnosť firmy

Odmeňovanie zamestnancov je oblasť riadenia, ktorá pravdepodobne najvýznamnejšie vplýva na výkonnosť firmy. Väčšinou sa však odmeňovanie zúži na spôsob výpočtu peňažných odmien – prémií a niektorých vybraných bonusov hlavne materiálneho charakteru (mobil aj na súkromné využívanie, notebook, auto aj na súkromné účely a pod.). Odmeňovanie zamestnancov je však podstatne komplexnejšou oblasťou, ktorá sa skladá tak z vyššie uvedených bonusov, ako aj z celej rady nemateriálnych zložiek, ktoré spolu vplývajú na zamestnanca. Mnohokrát sa však stáva, že sa jednotlivé prvky odmeňovania navzájom negatívne ovplyvňujú, čím sa významnou mieru zvyšujú náklady firiem a nedosahujú sa potrebné výsledky v príjmoch.

Zmeriame celkové náklady na Váš súčasný systém odmeňovania a vplyv odmeňovania na výkonnosť zamestnancov. Zmeriame tiež závislosť Vášho súčasného systému odmeňovania od finančných výsledkov Vašej firmy. Následne vypočítame, do akej miery dokáže optimálne nastavený systém odmeňovania zlepšiť Vaše finančné výsledky. Navrhneme Vám optimálny systém odmien vrátane transformácie súčasného systému odmeňovania na nový – optimálny, ktorý Vám zabezpečí vyššie zisky a spokojnejších zamestnancov. Novým systémom odmeňovania Vám zabezpečíme vysokú mieru zainteresovanosti zamestnancov na výsledkoch firmy. Následne na základe Vašej požiadavky Vás budeme podporovať počas celej transformácie systému odmeňovania a budeme s Vami riešiť postupne vznikajúce problémy vyplývajúce zo zmeny v chápaní prepojenia odmien a prínosu Vašich zamestnancov.