Konštruktívna komunikácia


Čo získate po absolvovaní komunikačného tréningu vo vašej firme?

Pokojnú a tvorivú atmosféru, lojálnych a spokojných zamestnancov s množstvom nápadov na zvýšenie efektívnosti podnikania Vašej firmy, a v neposlednom rade spokojných zákazníkov.


Tréning komunikačných zručností

Kvalita vnútorného prostredia firiem a schopnosť zamestnancov dosahovať spoločné výsledky je vo veľkej miere ovplyvnená štýlom a spôsobom ich komunikácie. Medziľudské vzťahy vo firmách, spôsob a efektivitu spolupráce medzi zamestnancami je možné neuveriteľným spôsobom vylepšiť osvojením si filozofie a metód konštruktívnej (asertívnej, nenásilnej) komunikácie. Základnými hodnotami konštruktívnej komunikácie sú úprimnosť a úcta k sebe a k druhému a jej filozofiou je budovanie každodenných vzťahov na základe týchto hodnôt.

Pri konštruktívnej komunikácii ľudia spoznávajú a presne a jasne vyslovujú svoje skutočné potreby a to pre druhého neurážlivým spôsobom a súčasne sa snažia vypočuť si a pochopiť potreby druhého. Emócie pritom hrajú dôležitú úlohu spoluúčasti na prežívaní emócií komunikačného partnera, čím sa vytvára pozitívny vzťah a buduje sa dôvera. Komunikácia ale neostáva na úrovni emócií, nedôjde tak k vzájomnému obviňovaniu a k útokom. Snahou obidvoch strán je nájdenie spoločného riešenia. Výsledkom takej výmeny názorov je väčšinou dohoda, ktorá uspokojí potreby oboch komunikačných partnerov a pri ktorej sa necíti byť ukrátený ani jeden z nich. Z dlhodobého hľadiska to vo výraznej miere prispieva k vybudovaniu silného kolektívu ľudí, ťahajúcich za jeden koniec v záujme firmy.

Zistíme, aká je súčasná forma komunikácie vo Vašej firme, ktoré sú jej silné a slabé stránky. Navrhneme vhodné riešenie, šité na mieru Vašej firmy, podporujúce vylepšenie súčasnej formy komunikácie, osvojenie si filozofie konštruktívnej komunikácie a nacvičenie jej metód. Pomôžeme Vašim zamestnancom pochopiť dôležitosť vyjadrovania svojich skutočných potrieb v každej situácii a význam emotívneho počúvania druhých. Spoločne si precvičíme metódy konštruktívnej komunikácie v rôznych skutočných situáciách z firemného prostredia. Časťou tréningu je aj osvojenie si spôsobu konštruktívnej kritiky a poďakovania, ako aj nacvičenie empatívnej podpory seba aj komunikačného partnera. Na základe Vašej požiadavky sme pripravení podporovať Vás počas transformácie nového spôsobu komunikácie a budeme s Vami v nových situáciách, vyplývajúcich zo zmeny myslenia a komunikácie Vašich zamestnancoch.